پروژه های انجام شده و در حال انجام

شرکت کیاطرح مفتخر به انجام تعداد 48 پروژه مطالعاتی و 52 پروژه نظارتی در سرتاسر کشور ایران میباشد.